Stichting nationale reclasserings aktie

Doelstelling

“De stichting heeft ten doel gelden bijeen te brengen ten behoeve van het reclasseringswerk en voorts het verrichten van werkzaamheden in het belang van het reclasseringswerk en al hetgeen dat hiermee verband houdt, alles in de ruimste zin genomen.”

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • het (doen) organiseren van nationale of regionale fondsenwervingacties;
 • het (doen) verstrekken van inlichtingen en voorlichting met betrekking tot het reclasseringswerk;
 • het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek betreffende de reclassering;
 • het (doen) bevorderen van de deskundigheid van degenen die met reclasseringswerk zijn belast;
 • alle andere wettige middelen die daaraan kunnen bijdragen.

 De stichting heeft geen winstoogmerk.

BeleidBeleid

Voor de nabije toekomst wil de NRA zich in het bijzonder richten op het mogelijk maken van meer omvangrijke projecten. Zo is, na overleg met de drie reclasseringsorganisaties, de vestiging van een bijzondere leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gerealiseerd. 

Dit is een project dat een groot beslag legt op de uitgaven van de NRA maar een project dat de reclassering een duidelijker plaats en gezicht in de samenleving geeft en dat kan leiden tot een betere fundering van beleid van de reclassering in de naaste toekomst. De NRA staat open voor nader overleg met de reclasseringsorganisaties om een ander project van grotere omvang te ondersteunen. Het steunen van grotere projecten heeft wel tot gevolg dat er minder ruimte is voor de ondersteuning van kleinere projecten.

Klik hier voor het beleidsplan 2023-2024.

Statuten

Klik hier voor de statuten.

CBF

Erkenningspaspoort waarin je meer over ons kunt lezen.


Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • Voorzitter NRA
  De heer mr. J.P. Balkema
  gepensioneerd Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 • Secretaris / Penningmeester
  De heer mr. A.B. Vast
  gepensioneerd Nederlandse vertegenwoordiger Eurojust
 • Bestuurslid
  De heer H.M. van Teijlingen
  Adjunct-directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondsheidszorg
 • Bestuurslid
  De heer mr. P. Suringa
  Bedrijfsjurist Stichting Reclassering Nederland