Aanvraag indienen

CBF Logo voor erkend goed doel

Richtlijnen

De reclassering heeft o.a. als taak het verstrekken van voorlichting in de meest brede zin van het woord ten aanzien van en gericht op het voorkomen van delinquent gedrag. Hiervoor wordt door het Ministerie van Justitie geen subsidie verleend.

Een andere taak van de reclassering is de resocialisatie van de justitiabelen. Hier wordt voor wat betreft de immateriële kant door het Ministerie van Justitie subsidie verstrekt. Echter, voor wat betreft de materiele kant: wonen, werk, relatie (man/vrouw, etc.) geldt dit niet. Hier is de reclassering aangewezen op activiteiten die zij zelf ontplooit, dan wel op allerlei vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen. De kans en de mogelijkheden voor de NRA liggen daarom met name op de brede voorlichting en de materiële resocialisatie.


Voorwaarden

Subsidies uit het NRA-fonds kunnen alleen worden toegekend aan organisaties of rechtspersonen. Toekenning aan natuurlijke personen is uitgesloten. Over het algemeen wordt een subsidie slechts incidenteel verleend. Structurele zaken worden niet gefinancierd.

Er wordt alleen subsidie toegekend aan projecten of activiteiten die vanuit reclasseringsperspectief op enigerlei wijze relevant zijn. Ze moeten dus, direct of indirect, in het belang zijn van of verband houden met mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om:    

  • Voorlichting over of ten behoeve van (ex-)delinquenten;
  • Opvang en begeleiding van ex-delinquenten;
  • Woon- en werkprojecten die ten dienste staan van ex-delinquenten;
  • Activiteiten en diensten ten behoeve van de relaties van mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden;
  • Het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek op of in relatie tot het terrein van het reclasseringswerk;
  • Het bevorderen van speciale deskundigheid van degenen die met het reclasseringswerk belast zijn;
  • Preventie van delinquent gedrag
  • Bevordering van samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen reclasseringsorganisaties, vooral in Europees verband.

Deze opsomming is indicatief en derhalve zeker niet uitputtend. 


Aanvraag indienen

Elke aanvraag voor subsidie uit het fonds moet schriftelijk worden ingediend. De aanvraag dient uiteraard duidelijk inzicht te geven in de aard en bedoeling van het project of de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
Voorts moet de aanvraag naast een duidelijke toelichting voorzien zijn van een onderbouwde begroting en een dekkingsplan. Daarnaast dient vermeld te worden ten namen van wie en naar welke bank/gironummer het bedrag kan worden overgemaakt.

Het bestuur van de Stichting NRA vergadert jaarlijks twee à drie keer. Tijdens die vergaderingen worden de tijdig ontvangen aanvragen behandeld. De besluitvorming is sterk afhankelijk van het door de aanvrager verstrekte inzicht in de aard en het doel van het project of de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd. De beste garantie voor een tijdige afhandeling blijft dan ook een zo vroeg mogelijke aanvraag en duidelijke toelichting.

In de meeste gevallen zal de beslissing over een verzoek binnen drie weken na de vergadering aan de aanvrager worden meegedeeld. Wordt op een aanvraag afwijzend beslist, dan zal het bestuur in zijn beschikking die afwijzing motiveren. Wordt de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk toegewezen, dan kan dat eventueel voorwaardelijk zijn. Zo’n voorwaarde kan zijn dat de toekenning pas daadwerkelijk wordt geëffectueerd als voor het project volledige dekking is gegarandeerd. Dat kan het geval zijn als de NRA niet de enige subsidiebron is. In ieder geval wordt iedere beslissing schriftelijk aan de aanvrager bevestigd.

De aanvrager legt verantwoording af aan het bestuur van wat er met het toegekende geld gedaan is, dan wel hoe het project is verlopen.